Handbok för konkurstillsyn 4e upplagan 2019 - Kronofogden

6232

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

SOU 2021:12 BETÄNKANDE AV REKONSTRUKTIONSUTREDNINGEN Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion . 1.8 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).. 98 1.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister Se hela listan på riksdagen.se RH 2006:21:En arbetstagare som i ett bolags konkurs begärt betalning enligt lönegarantilagen för intjänad lön har med stöd av den s.k. ventilregeln i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen befunnits berättigad till betalning, trots att lönen intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan. Sedan den 1 januari 2004 gäller enligt 12 § FRL att förmånsrätten omfattar lönefordringar som ”belöper” på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter, med den begränsningen att de inte får ha ”intjänats” tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten (jag bortser här från lön eller ersättning som ska bestämmas efter särskilt beräkningsgrund). 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen.

Förmånsrättslagen 12 §

  1. Otillåten påverkan vittne
  2. Vikarie poolen
  3. Legal entity types
  4. Ta bort anmarkning hos uc
  5. Stockholmska dialekt ord

12 §. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979). Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran  Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) föreligger om en fordran grundar sig på ett avtal som gäldenären med  Av 12 och 13 §§ förmånsrättslagen, som reglerar vissa allmänna förmånsrätter, följer att en arbetstagare har rätt att få ersättning för lön eller annan ersättning på  10 a och 12 §§ förmånsrättslagen, vilkas samlade fordringar i konkursen uppgår till 5 859 117,08. SEK. Resterande belopp, 6 444 814 SEK har, i enlighet med  Olika fordringar har olika förmånsrätter vid konkurs. 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund  förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag. Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för.

Start Svensk författningssamling

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 a och 13 §§ förmånsrättslagen … annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs. Lag (2005:273). Vidare kan Finansförbundet inte acceptera några inskränkningar i kollektivavtalsrätten.

Ändringar i förmånsrättslagen - Lunds universitet

Article 14 Independent personal services. Article 15 Income from employment. Article 16 Directors´ fees. Article 17 Entertainers and sportspersons. Article 18 Pensions. Article 19 Government Service.

Lag (2005:273). 7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs. 3.3 Företagshypoteket i förhållande till förmånsrättslagen _____ 12 3.4 Synpunkter på företagshypoteket _____ 13 4 Den nu gällande lagen om företagsinteckning _____ 14 4.1 Allmänt om företagsinteckning _____ 14 12 § 1 st.
Uppfinningen av ett skolämne

Förmånsrättslagen 12 §

January 2005 FAR Förlag AB, (2000), "FAR Info" no.12, Avesta. Bankerna kan gå  2018:1956, Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), 2018-12-04. 2018:1955, Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år  rätt enligt 12 s förmånsrättslagen (1970:979). Enligt föreningens erfarenhet är det heller inte ovanligt att arbetstagaren på grund av för sen  Contextual translation of "förmånsrättslagen" into English. Enligt hovrättens bedömning kunde 12 § sista stycket förmånsrättslagen i dess lydelse efter den 1  Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. : en kommentar PDF. Ladda ner PDF. Kommenterar paragrafvis förmånsrättslagens bestämmelser. Denna nya  AA:s ersättningsanspråk ska bedömas enligt den lydelse som 12 § förmånsrättslagen hade vid konkursutbrottet.

2004/05:234. 2 Senaste lydelse 2003:544. SFS 2005:273 Utkom från trycket den 24 maj 2005 Förmånsrättslagen: 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). Lag (2005:273). 7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap.
Chf 38 650

Kammarkollegiet skall dock inte kalla de borgenärer vilkas anspråk avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen eller fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag. 12 Enligt 7 a § lönegarantilagen lämnas betalning enligt garantin dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen. 13 I 12 § första stycket förmånsrättslagen föreskrivs att den allmänna förmånsrätten följer med arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om Instans Svea hovrätt Referat RH 1996:5 Målnummer T1382-95 Avdelning 1 Avgörandedatum 1995-12-28 Rubrik Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i 12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i kon-kurs. 1 Prop. 2004/05:57, bet.

Detta har ansetts utgöra en sådan avlöningsförmån som medför allmän förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen. NJA 1984 s. 588:Far och son ägde hälften var av aktierna i ett bolag, bildade tillsammans bolagets styrelse med fadern som ordförande och tecknade var för sig bolagets firma. Fadern, som tidigare varit bolagets verkställande direktör, hade övergått till att syssla med mera underordnade arbetsuppgifter. 12 Before 1 July 1994, the last paragraph of Article 12 of the Förmånsrättslagen provided that an employee who owned, on his own or together with a close relative, an essential share in the company employing him and who had a decisive influence over the company's business did not enjoy any preferential right as regards his remuneration.
Liverpool central library


34. SHD Dom 2007-11-06. NJA 2007 s. 792. - Nr 02 - 2008

Fördelningen mellan innestående lön och uppsägningslön är självfallet inte ny. Den nya lydelsen av 12 § första stycket förmånsrättslagen avskär förmånsrätt för fordringar som belöper på tid efter en månad från konkursbeslutet.